W dniu 2 lutego 2024 r. w Rozogach, pomiędzy Powiatem Szczycieńskim reprezentowanym przez Starostę Jarosława Matłacha, Powiatem Piskim reprezentowanym przez Starostę Andrzeja Nowickiego, Gminą Ruciane-Nida reprezentowaną przez Burmistrza Piotra Felińskiego, a Gminą Rozogi reprezentowaną przez Wójta Zbigniewa Kudrzyckiego, został podpisany List Intencyjny, w którym strony zadeklarowały rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Rozogi – Faryny oraz drogi powiatowej nr 1518N na odcinku Faryny – Karwica, polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Rozogi – Karwica”


Celem realizacji inwestycji jest rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, włączenie projektowanej ścieżki do trasy Mazurskiej Pętli Rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich, oraz rozwój turystki na obszarze Południowych Mazur. Strony zawarły niniejsze porozumienie, dostrzegając szanse stojące przed samorządami, związane z wykorzystaniem środków z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, oraz dostrzegając korzyści ze współpracy środowisk samorządowych w ramach Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury na rzecz harmonijnego i zrównoważonego rozwoju regionu.
W uroczystości wzięli udział także Wicestarosta Pisza Etatowy Członek Zarządu Waldemar Jan Brenda, Sekretarz Gminy Ruciane – Nida Danuta Kowalewska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie Rafał Wilczek, Sekretarz Gminy Rozogi Monika Grudziądz, Skarbnik Gminy Rozogi Wioletta Wierzbowska, Radni Gminy Rozogi z przewodniczącym Maciejem Sypiańskim oraz pracownicy Urzędu zaangażowani w działania zmierzające do realizacji inwestycji.

list intencyjny treść