Czytaj więcej

Gmina Rozogi przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Na realizację niniejszego programu otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie:

 • Całkowity koszt programu w 2024 r.: 207 424,14 zł
 • Kwota dofinansowania programu w 2024 r. wynosi: 207 424,14 zł
 • Data podpisania umowy: 16 luty 2024 rok

 Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej (min. toaleta, mycie, czesanie, zapobieganie powstawaniu odleżyn, zmiana pieluchomajtek i wkładów higienicznych, przygotowywanie posiłków i pomoc w ich spożywaniu);
 2. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie (min. w przypadku samodzielnego zamieszkiwania – sprzątanie mieszkania w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci, dokonywanie bieżących zakupów lub w razie możliwości towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w sklepie);
 3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (min. pchanie wózka osoby z niepełnosprawnością, pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych, asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób z niepełnosprawnościami oraz taksówkami, transport samochodem);
 4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem (min. wyjście na spacer, asystowanie podczas obecności osoby z niepełnosprawnością w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, załatwianie spraw urzędowych, wsparcie w wypełnianiu formularzy, pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas wizyt lekarskich).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7)

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Realizacja programu:

Na terenie Gminy Rozogi Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach. Usługę asystenta zaplanowano dla 7-8 osób, łącznie na ok. 2460 godzin usług.

Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności, będzie stymulować osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

 Więcej informacji na temat Programu można otrzymać pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024