W dniu 15 lutego 2024 r. w Rozogach został podpisany List Intencyjny pomiędzy Gminą Myszyniec reprezentowaną przez Burmistrza Elżbietę Abramczyk, a Gminą Rozogi reprezentowaną przez Wójta Zbigniewa Kudrzyckiego, w którym strony zadeklarowały rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji dotyczącej „Przebudowy drogi krajowej nr DK53 na odcinku Myszyniec - Rozogi”, polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Myszyniec – Rozogi.
Włodarze obu Gmin w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Myszyniec i gminy Rozogi wystosowali wspólne pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, z wnioskiem o ujęcie w planach inwestycyjnych „Przebudowy drogi krajowej nr DK53 na odcinku Myszyniec - Rozogi”.
Wykonanie drogi pieszo – rowerowej usprawni ruch, zmniejszy liczbę niebezpiecznych zdarzeń oraz znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na wnioskowanym odcinku drogi krajowej. Droga pieszo-rowerowa miałaby charakter ponadlokalny, łącząc gminy, powiaty i województwa mazowieckie i warmińsko-mazurskie oraz stałaby się trasą dla ruchu turystycznego z Kurpi na Mazury. Celem realizacji inwestycji jest rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie województwa Mazowieckiego i województwa Warmińsko-Mazurskiego i włączenie projektowanej drogi rowerowej do trasy Mazurskiej Pętli Rowerowej.
W uroczystości wzięli udział Sekretarz Gminy Rozogi Monika Grudziądz, Skarbnik Gminy Rozogi Wioletta Wierzbowska, Wiesław Tański Radny Gminy Myszyniec, Radni Gminy Rozogi z przewodniczącym Maciejem Sypiańskim oraz pracownicy Urzędu zaangażowani w działania zmierzające do realizacji inwestycji.

Podpisany List Intencyjny 15.02.2024 r. w sprawie „Przebudowy drogi krajowej nr DK53 na odcinku Myszyniec - Rozogi”, polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Myszyniec – Rozogi."Radni Gminy obecni podczas podpisania Listu intencyjnego w dn. 15.02.2024 w sprawie „Przebudowy drogi krajowej nr DK53 na odcinku Myszyniec - Rozogi”, polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Myszyniec – Rozogi."