DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA w 2024 roku: 129 351,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA w 2024 roku: 173 351,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 26 luty 2024 rok

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – edycja 2024 rok

Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

GRUPA DOCELOWA:

Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

Dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA OD 01.01.2024 DO 31.12.2024